Algemene voorwaarden

De facturen zijn contant betaalbaar 10 dagen na factuurdatum. Alle opmerkingen betreffende de factuur dienen gedaan te worden per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van laattijdige betaling van de factuur of het saldo ervan wordt het bedrag verhoogd met een intrest van 10% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur en zonder dat een aanmaning dient verstuurd te worden.

In dit geval zal een schadevergoeding van 20% van het openstaande bedrag gevorderd worden.
De vennootschap heeft haar zetel binnen het rechtsgebied van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het Vredegerecht van het betreffende kanton. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.